Модель газового ринку в Україні


Постачання природного газу

Відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" суб'єктами ринку природного газу є:
  - оператор газотранспортної системи (ГТС);
  - оператор газорозподільної системи (ГРС);
  - оператор газосховища (ПСГ);
  - оператор установки LNG;
  - оптовий продавець;
  - оптовий покупець;
  - постачальник;
  - споживач.

Постачання природного газу - це господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів.

Постачальник - це суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.

Модель поставки природного газу в Україні

Вимоги до постачальників природного газу в Україні

Відповідно до законодавства постачальник природного газу має право здійснювати свою діяльність на всій території України та укладати договори поставки зі всіма категоріями споживачів. Ведення діяльності з постачання природного газу передбачає виконання постачальником визначених законодавством кваліфікаційних вимог.
Для отримання статусу постачальника природного газу необхідно:

 1. Отримати в НКРЕКП ліцензію на постачання природного газу.
 2. Отримати у Оператора ГТС персональний EIC-код.
 3. Мати в штаті кваліфікований персонал.
 4. Підтримувати свій сайт, корпоративний е-мейл, телефон.
 5. Укласти з Оператором ГТС договір транспортування природного газу.
 6. Укласти з Оператором ПСГ договір зберігання природного газу.
 7. Укласти з власником ресурсу природного газу договір купівлі-продажу природного газу.
 8. Створити страховий запас природного газу, відповідно до вимог законодавства.
 9. Укласти із споживачем договір поставки.

 

Енергетична компанія «Укренергоекспорт» відповідає всім формальним вимогам законодавства України до цього виду діяльності:

 1. Володіє ліцензією НКРЕКП №Х07762, яка дозволяє здійснювати постачання газу будь-якому споживачу (в тому числі населенню) на території України.
 2. Отримала EIC-код: 23X--120828UEL-O.
 3. Має діючі договори купівлі-продажу природного газу з виробниками та імпортерами природного газу, договір транспортування газу з Оператором ГТС (ПАТ "УКРТРАНСГАЗ").

На початок розділу

 

Оцінка економічної доцільності зміни постачальника

Опитувальний листДля оцінки економічної доцільності переходу на купівлю природного газу у енергетичної компанії «Укренергоекспорт», Вам необхідно надіслати нам заповнений опитувальний лист.
При прийняті рішення про перехід на поставку до нового постачальника, необхідно враховувати той факт, що договір поставки природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу в цілому, або по його окремій точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, та на строк, кратний розміру розрахункового періоду (газового місяця), що визначається в договорі постачання природного газу.

На початок розділу

 

 

Вимоги до споживачів газу

Споживачі  газу для укладання договору постачання, мають відповідати наступним основним критеріям:

 • Наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної або газорозподільної системи, відповідного договору з Оператором ГТС або Оператором ГРМ:
  - договору транспортування природного газу, укладеного між споживачем на прямій трубі та Оператором ГТС;
  - договору розподілу природного газу, укладеного між споживачем та Оператором ГРС.
 • Отримання споживачем, як суб'єктом ринку природного газу, персонального EIC-коду від:
  - Оператора ГТС споживачем на прямій трубі;
  - Оператора ГРС споживачем приєднаним до газорозподільної системи.
 • Відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має бути підтверджено письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звіряння взаєморозрахунків.

На початок розділу

 

 

Права та обов'язки постачальника і споживача газу

Постачальник має право:
- укласти договір постачання природного газу із будь-яким споживачем, та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газу споживачу у періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
- отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
- на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
- на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір щодо режимів споживання природного газу;
- на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
- на інше, передбачене Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

Споживач має право:
- на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
- на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн. куб. метрів;
- на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
- самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
- вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
- на інше, передбачене Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

Постачальник зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
- забезпечити постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
- забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
- в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
- своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу;
- своєчасно повідомляти споживача якщо постачальник знаходиться у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або якщо постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу та про відсутність ресурсу природного газу;
- дотримуватися мінімальних стандартів та вимог щодо якості обслуговування споживачів природного газу;
- пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним по відношенню до споживачів;
- створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
- надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
- виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

Споживач зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
- забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
- здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
- забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
- самостійно обмежити (припинити) споживання природного газу у випадках:
 -- порушення строків оплати за договором постачання природного газу;
 -- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
 -- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
 -- відсутності укладеного договору постачання природного газу;
 -- інших, передбачених Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 Права та обов'язки Споживача природного газу в розумінні національного Регулятора (НКРЕКП).

 

На початок розділу

 

 

Процедура переходу на постачання до ЕК «Укренергоекспорт»

Постачальникам заборонено отримувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію в зв'язку із зміною постачальника (окрім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, який не належить до категорії "побутові споживачі").
Будь-який споживач, який має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, зобов'язаний виконати свої обов'язки по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору поставки природного газу або його припинення в частині поставки природного газу з дати, з якої поставку природного газу буде здійснювати ЕК "Укренергоекспорт". 

Споживач, який відповідає основним критеріям та який прийняв рішення про перехід до ЕК «Укренергоекспорт» на постачання газу має виконати наступні процедурні кроки:

 1. Укласти договір постачання газу з ЕК «Укренергоекспорт», для чого необхідно надати:
  1. Заяву про укладання договору, в якій вказати свій персональний EIC-код та очікувані об'єми природного газу на період дії договору;
  2. Належним чином завірену копію документу, яким визначено право власності або користування на об'єкт споживача;
  3. Копії документів на право укладення договору, що засвідчують статус юридичної особи, фізичної особи-підприємця або побутового споживача та уповноважені ними особи на підписання договору, а також копію документу про постановку на облік в органах державної фіскальної служби.
  4. Довідку (акт звіряння розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником, підписану діючим постачальником (за його наявності).
 2. Розірвати (або припинити) договір поставки природного газу з діючим постачальником.

 

 

На початок розділу

 

 

Мінимальні стандарти якості наданих послуг

Держава в особі НКРЕКП висуває перелік вимог до стандартів якості послуг постачання природного газу, які неухильно дотримується ЕК "Укренергоекспорт".
Інформація-звіт про якість наданих послуг за 2017 рік.

 

 

Порядок рішення спорів

Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування  договору постачання природного газу або в зв'язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між ЕК "Укренергоекспорт" та споживачем, будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.
У ситуаціях неможливості досягнення згоди в процесі переговорів і консультацій, ЕК "Укренергоекспорт" та споживач мають право звернутися із заявою про вирішення спору в центральний офіс Регулятора (НКРЕКП) або його територіальний підрозділ, а в разі неможливості вирішення спору таким чином, передати спір в господарський суд України.
Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє споживача права на вирішення спору в господарському суді.

На початок розділу

 

Законодавство України та нормативні акти, що регулюють діяльність постачальника газу

Діяльність з постачання природного газу в Україні регулюють наступні нормативні документи.

 1.   Закон України «Про ринок природного газу» №329-VIII від 09.04.2015
 2.   Постанова НКРЕКП від 16.02.2017 №201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»
 3.   Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827
 4.   Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500 «Про затвердження типового договору постачання природного газу побутовим споживачам», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1386/27831
 5.   Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2501 «Про затвердження типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1387/27832
 6.   Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1378/27823
 7.   Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824
 8.   Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1380/27825
 9.   Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2497 «Про затвердження типового договору транспортування природного газу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1383/27828
 10.  Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2498 «Про затвердження типового договору розподілу природного газу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1384/27829
 11.  Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2499 «Про затвердження типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1385/27830
 12.  Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119
 13.  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1687 «Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення»

На початок розділу